Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu grudzień 2018 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 998 mg/l

dla jonów SO4 - 275,0 mg/l

dla zawiesiny - 15 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.12.2018 r. wynosiła 831 600 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 104 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w grudniu 2018 r.