Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu czerwcu 2015 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 21 286 mg/l

dla jonów SO4 - 337,8 mg/l

dla zawiesiny - 24 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.06.2015 r wynosi 1.018.800 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 48 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w czerwcu 2015 r.